നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം കാഴ്ചയുണ്ട് ?

ഞങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന പത്ത് നിറങ്ങളിൽ കൂട്ടത്തിൽപ്പെടാത്തത് ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കൂ.. നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചശക്തി എത്രത്തോളമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം.. ടെസ്റ്റ് ആരംഭിക്കുന്നതിനായി START GAME ബട്ടണിൽ തൊടുക.[email protected]